A POSTÁS SZAKSZERVEZET TESTÜLETEI - ELNÖKSÉG

Tóth Zsuzsanna elnök
Postás Szakszervezet Központja
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Levelezési cím: 1406 Budapest, Pf. 14.

Az Elnök a Postás Szakszervezet ügyvezetője, hivatalos képviselője.

 

Az elnök jog- és hatásköre, feladatai

 • a szakszervezet napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,
 • a beszámolók előkészítése, és azoknak a választmány, küldöttgyűlés elé terjesztése,
 • a szakszervezeti vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a küldöttgyűlés, választmány hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
 • a szakszervezet jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
 • a küldöttgyűlés összehívása,
 • az összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
 • részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás a szakszervezettel kapcsolatos kérdésekre,
 • kezdeményezi az Alapszabály 11. § 1.2. pontjában szabályozott határozathozatalt küldöttgyűlés tartása nélkül,
 • a tagság nyilvántartása,
 • a szakszervezet határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
 • a szakszervezet működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
 • a szakszervezetet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az előírt intézkedések megtétele,
 • az elnök köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
  • a szakszervezet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
  • a szakszervezet előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
  • a szakszervezet céljainak elérése veszélybe került,
 • személyében felelős és képviseli a szakszervezet testületi döntésekkel megalapozott álláspontját és törekszik azok megvalósítására, érvényre juttatására,
 • összehívja a testületi üléseket és felelős azok Alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerinti működéséért,
 • szervezetpolitikai kérdésekben képviseli a Postás Szakszervezetet,
 • felelős a testületi ülések emlékeztetőinek, jegyzőkönyveinek, határozatainak írásba foglalásáért, és azok megküldéséért a testület tagjai részére,
 • felelős a tisztségviselők folyamatos és összehangolt tájékoztatásáért,
 • irányítja és felügyeli a kitüntetések adományozására, illetve a külföldi utak igénybevételére irányuló előkészítő tevékenységet,
 • a Postás Szakszervezet pénzeszközeinek, álló- és forgóeszközeinek, alapok felhasználásának, felvételének, igénybevételének tekintetében utalványozási joggal rendelkezik,
 • irányítja és felügyeli a Postás Szakszervezet pénzügyi és számviteli tevékenységét, a pénzügyi beszámolók elkészítését pénzügyi és számviteli szabályzatok kidolgozását,
 • felelős a különböző pénzügyi szerveknek és hatóságoknak címzett beszámolók, jelentések, bevallások valódiságáért és a határidők betartásáért,
 • a Postás Szakszervezet neve alatt megjelenő bármely dokumentum aláírására önállóan jogosult,
 • felelős a Postás Szakszervezet gazdálkodásáért, felügyeli az ez irányú tevékenységét,
 • a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság rendelkezésére bocsátja a kért dokumentumokat, irányítja és felügyeli határozatainak végrehajtását,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a Postás Szakszervezet munkaszervezeténél alkalmazásban álló munkavállalók fölött,
 • kapcsolatot tart az Üzemi Tanáccsal, a Központi Munkavédelmi Bizottsággal,
 • kapcsolatot tart a szakmai vezetéssel,
 • kapcsolatot tart országos és nemzetközi szervezetekkel, ennek során képviseli a Postás Szakszervezetet,
 • felelős a Postás Szakszervezet nemzetközi kapcsolatainak ápolásáért és fejlesztéséért,
 • kizárólagosan jogosult a Postás Szakszervezet aktuális ügyekre vonatkozó álláspontjának, testületi döntéseinek a média számára történő ismertetésére, a szakterületet érintő kérdésekben a média számára történő nyilatkozattételre.

Aktualizálva: 2015.11.22.