Középszervek

A középszervek a Postás Szakszervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei. Elkülönült vagyonnal és szervezettel rendelkeznek. Az ügyvezető titkár egy személyben látja el a középszerv ügyvezetési feladatait.

Működési elvei:

 • a Postás Szakszervezeten belül, területi feladatai ellátása érdekében, középszervezetek működnek, tevékenységük kiterjed az alapszervezetek képviseletére szervezetpolitikai tevékenységük koordinálására és támogatására;
 • a középszervi testület határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább 50% + 1 fő jelen van. A testület döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A középszerv jogosult a saját szervezeti és működési szabályzatában a határozatképességet nagyobb számú szavazásra jogosult résztvevő jelenlétéhez, és egyes kérdésekben a döntést minősített szótöbbséghez kötni;
 • a középszervek a Postás Szakszervezet Alapszabályával és Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban önállóan alakítják ki a saját szervezeti és működési szabályzatukat, és határozzák meg szervezeti felépítésüket.

Jogai:

 • indítványokat, javaslatokat tenni a Postás Szakszervezet vezető testületeinek;
 • működésükhöz igénybe venni a Postás Szakszervezet munkaszervezetét és eszközrendszerét;
 • jogi személyként önálló gazdálkodást folytatni, jogokat szerezni, és kötelezettségeket vállalni;
 • a működésükhöz rendelkezésre álló pénzeszközökkel éves költségvetés alapján gazdálkodni;
 • önsegélyező feladatot ellátni;
 • önálló középszintű pénzügyi ellenőrző bizottságot működtetni, és ezen keresztül a saját és a területén lévő alapszervezetek pénzügyi gazdálkodását ellenőrizni.

Feladatai:

 • elkészíteni a középszerv saját szervezeti és működési szabályzatát;
 • képviselni a partner munkáltatók előtt a területi tagság érdekeit, és védelmet biztosítani választott tisztségviselőinek;
 • kapcsolatot tartani a többi terület képviselőivel;
 • megválasztani tisztségviselőit és ellenőrizni tevékenységüket;
 • biztosítani a szakmai tagozatokkal az együttműködés feltételeit;
 • megszervezni területén a Szakszervezet által meghirdetett akciókat, a tisztségviselők képzését. Biztosítani a kétoldalú információáramlást;
 • évente költségvetést és pénzügyi beszámolót készíteni;
 • jogsegélyszolgálatot működtetni;
 • felügyelő bizottságot működtetni;
 • a tagdíjfizetéssel, tagnyilvántartással kapcsolatos feladatokat ellátni;
 • az alapszervezetek pénzügyi gazdálkodásához, működésükhöz megfelelő segítséget nyújtani.

 

Aktualizálva: 2015.11.22.

 

Jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységek

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: