A Postakürt Alapítvány

A Magyar Posta, mint Alapító az általa létrehozott Alapítványok: a Postások a Postásokért Alapítvány, a Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvány, a Posta a Felsőoktatásért Alapítvány valamint a Postai Pénzszállítókat és Pénzkezelőket Segítő Alapítvány beolvadással történő egyesítését határozta el annak érdekében, hogy a működés racionalizálásával, a hatékonyság erősítésével az alapítványi célok továbbra is megvalósulhassanak. Az így létrejött új alapítvány neve POSTAKÜRT Művelődési és Szociális Közhasznú Alapítvány lett.

Az alapítvány célja, feladatai

 

A művelődés támogatására, – adottságait kihasználva – a Benczúr ház színvonalas zenés produkciókkal, egészségmegőrzéshez kapcsolódó programokkal, kiállításokkal és egyéb, széleskörű ismereteket nyújtó előadásokkal várja az érdeklődőket.

A XIX. század végén épült palota korhű, felújított termeiben lehetőség nyílik családi és baráti összejövetelek, valamint céges rendezvények megtartására is. A terembérlet és vendéglátás árai igen kedvezőek (honlap: www.benczurhaz.hu).

A Postamúzeum feladata a Magyar Posta Zrt. jogelődjei által felhalmozott muzeális örökség megmentése, ápolása, a szakmai múlt bemutatása és közkinccsé tétele mellett a Magyar Posta munkavállalói és minden érdeklődő számára színvonalas szabadidős programok, kulturális események szervezése. Állandó kiállításainkon, 13 kiállítóhelyen értékes posta- és távközléstörténeti emlékek, járművek, egyenruhák, bélyegzők, pecsétnyomók, stb. várják az érdeklődőket.

A Bélyegmúzeum kiállító helyisége egyetlen impozáns terem, mely egy hatalmas könyvtár hangulatát idézi. A bélyegeket falba süllyesztett fémkeretes üveglapok között, hőtől, fénytől, párától védetten helyezték el. A kiállítóteremben 3200 kihúzható keretben „Világegyetem – bélyegtörténelem” című állandó kiállításon közel 500 ezer művészi kivitelű bélyeg található. A gyűjtemény a mai napig folyamatosan gyarapszik a Magyar Posta Zrt. által átadott filatéliai anyagokkal, valamint az Egyetemes Postaegyesület küldeményei, gyűjtői adományok és hagyatékok révén. Az itt őrzött bélyegek száma eléri a 13 milliót. A bélyegek mellett bélyegvázlatokat, bélyeg-nyomóeszközöket, alkalmi bélyegzőket, okiratokat, hazai és nemzetközi kiállításokon nyert díjakat is őriz a múzeum. A világviszonylatban is egyedülálló gyűjtemény mellett változatos témájú időszakos kiállításokat is láthatnak a látogatók.

A Postamúzeum (honlap: www.postamuzeum.hu) és Bélyegmúzeum (honlap: www.belyegmuzeum.hu) nemcsak postai relikviák és bélyegritkaságok megtekintésének lehetőségét, de egyéb érdekes programokat is kínálnak látogatóiknak.

Rászorulók támogatása, szociális tevékenység

A „Postások a Postásokért Program” a rászoruló nagycsaládoknak, a súlyosan beteg postás dolgozóknak és családtagjaiknak (műtéti eljárás, rokkantság, jelentős orvosi kezelés stb.), árván, félárván maradt gyermekeinek, valamint postaforgalmi szakközépiskola tanulóinak, a posta szociálisan rászoruló nyugdíjasainak, illetve a társaság sérelmére elkövetett bűncselekmények áldozatainak és családtagjainak nyújt támogatást. Segíti továbbá azokat a szociálisan rászoruló postás munkatársakat is, akik önköltséges képzés keretében felsőfokú tanulmányokat folytatnak. Az alapítvány a postás munkatársak tehetséges, tanulni vágyó gyermekeinek – a rászorultság és a tanulmányi eredmények figyelembevételével – tandíj hozzájárulást biztosít.

 

Az alapítvány adatai

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: 1068 Budapest, Benczúr u. 27.
E-mail: info@pkalapitvany.hu
Fax: 06 (1) 244 8190
Bankszámlaszám: FHB Bank Zrt. 18203332-06020901-40010012
Adószám: 18248649-1-41

A Fővárosi Bíróság 7.Pk.60424/2003/3. 8930. sorszám alatt vette nyilvántartásba az Alapító okiratot.
Alapította: a Magyar Posta Zrt /cégjegyzékszám: cg. 01-10-042463 a Polgári Törvénykönyv 74/A. §-ának /1/ bek. alapján, 2003. évben határozatlan időre.
A Postások a Postásokért Alapítvány névváltoztatását, illetve a postai alapítványokkal történő egyesülését a Fővárosi Törvényszék 7.PK.60.424/2003/35. számú végzésével hagyta jóvá.

Jogállása: önálló jogi személy, közhasznú szervezet /1997. évi CLVI törvény 2. § /1/ bek. b. pont; és /2/ bek. Közhasznú szervezetekről szóló törvény. Kszt./
Jellege: nyitott szervezet, csatlakozhat bármely természetes és jogi személy, ha az Alapítvány célkitűzéseivel egyetért.
Függetlensége: közvetlen politikai tevékenységet nem végez.

Az alapítvány szervezete

Kuratórium az Alapítvány ügydöntő, ügyvezető illetve képviselő szerve.
Elnök: Lőrinczy György
Tagok: Mundruczó Kornél, Oláh Tünde, Szilágyi Mária, Turtegin László, Varjasi Gábor

Felügyelő Bizottság az Alapítvány törvényes működését, gazdálkodását felügyeli és ellenőrzi.
Elnök: dr. Csonka Ernő
Tagok: Mecséri Lajos, dr. Németh Anikó

Az Alapítvány tisztségviselőit (kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok) az Alapító bízza meg és hívja vissza. A tisztség megszűnik lemondással és elhalálozással.

A Postakürt Alapítvány ügyvezetője: Oláh Tünde

Intézményvezetők
Benczúr Ház: Szilágyi Mária igazgató
Postamúzeum: Kisfaludy Júlia igazgató
Bélyegmúzeum: Nikodém Gabriella muzeológus, igazgató

Segélyezési Bizottság

A Kuratórium határozatainak megfelelően az Alapítvány szociális tevékenységével kapcsolatos operatív feladatokat végzi. Szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. A Kuratórium felhatalmazása alapján gondoskodik a támogatásokkal összefüggő pályázatok kiírásáról, megjelentetéséről, a beterjesztett segélykérelmeket elbírálja és határoz azok mértékéről, engedélyezi az elfogadott kérelmek alapján a támogatások átutalását.

A Segélyezési Bizottság: 4 tagú
Elnök: Oláh Tünde
Tagok: dr. Dirák Anna, Geisler-Gárgyán Erika, Mundruczó Kornél

Az Alapítvány folyamatos, napi operatív feladatait végzik:

Segélyezés (egyedi kérelmek), HA (Human Assistance): Boros Attiláné 06 (30) 771 9441
Pályázatok: Dér Mária 06 (30) 771 9446

Támogatási kérelmek benyújtásának folyamata

Egyedi kérelmek

Az Alapítvány céljainak megfelelő indokok és körülmények alapján a munkavállalónak, nyugdíjasnak „Adatlap”-ot kell kitöltenie, melyhez csatolnia kell egy írásbeli kérelmet, valamint a megfelelő igazolások másolatát is. A dokumentumokat az alábbi címre kell megküldeni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A beadványban részletesen le kell írni azokat a körülményeket, amelyek alapján a támogatást kéri. A kérelemhez csatolni kell az orvosi vagy egyéb igazolások másolatát. (zárójelentés, igazolás súlyos betegségről, határozat rokkantságról stb.)
Rendkívüli esetben (rablás, üzemi baleset, haláleset stb.) a munkahelyi vezetők, a szervezeti egységek, a humán irodák is kezdeményezhetik a hozzájuk tartozó munkavállaló támogatását.

  • A munkavállaló által kitöltött „Adatlap”-ot a munkahelyi vezető, majd a Humán erőforrás osztály véleményezi és javaslattal ellátja. A munkahelyi vezető szükség szerint segítséget nyújthat az „Adatlap” kitöltéséhez. Az „Adatlap”, kérelem és igazolások tartalmát az Alapítvány az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Segélyezési Bizottság megfelelő döntéséhez az Adatlap pontos kitöltése szükséges.
  • Segélyezési Bizottság a beterjesztett kérelmeket megtárgyalja és határozatban dönt a támogatás odaítéléséről vagy az elutasításról. A Segélyezési Bizottság a döntés meghozatalakor az Alapítvány célkitűzéseit, a kérelmező egészségi állapotát, munkaképességét, anyagi és szociális helyzetét, szolgálati idejét, továbbá közeli hozzátartozói/gyermeke helyzetét és az egyéb támogatások összegét veszi figyelembe. A Segélyezési Bizottság az elutasított határozatról írásban értesíti a kérelmezőt, intézkedik a megítélt támogatási összegek átutalásáról, végül közleményt ad ki a támogatások összegéről.

Pályázat útján benyújtható kérelmek

Az Alapítvány az alapító okiratban foglalt célok mentén, pályázatok útján is igyekszik a nehéz helyzetben lévő postás családoknak, a rászoruló munkatársaknak segítséget nyújtani.

Az utóbbi években az alábbi témakörökben jelent meg pályázat:

  • egészségügyi rehabilitáció segítése,
  • nagycsaládok, illetve gyermekeit egyedül nevelők segítése,
  • postai munkavállalók felsőfokú tanulmányainak támogatása,
  • postás családok tanulni vágyó gyermekei részére tanulmányi támogatás,
  • Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó családtámogatás – beteg gyermeket nevelők, árván, félárván maradt gyermekek segítése.

A pályázatokat az Alapítvány a Magyar Posta belső kommunikációs felületein teszi közzé, így azok megjelennek a Postainfo-n, a társaság belső honlapján, valamint rövid figyelemfelhívásként, a Postás Magazinban. A Postainfo-n és a belső honlapon letölthető formában megtalálható az aktuális „Pályázati felhívás” a feltételek részleteivel, továbbá a minden esetben kötelezően kitöltendő „Pályázati adatlap”. Az Alapítvány pályázatot kizárólag a „Pályázati felhívás”-ban megjelölt határidőn belül fogad el.
Tekintettel arra, hogy minden pályázatot más céllal hirdet meg az Alapítvány, az adatlapok is ehhez igazodva különböznek egymástól. Az adatlap mellett a pályázati kiírásban szereplő egyéb szükséges dokumentumokat is – a megszabott határidőn belül – meg kell küldeni az Alapítványnak.
A beérkezett pályázatok adatait és a csatolt dokumentumokat az Alapítvány ellenőrzi, összesíti. A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat az Alapítvány Segélyezési Bizottsága áttekinti és dönt a támogatás folyósításáról.

Az Alapítvány az adományokról a személyiségi jogokat nem sértve, összefoglaló tájékoztatást ad a Postás magazinban.

Az alapítvány bevételei, adományok gyűjtése – szja 1%-os felajánlása

Az Alapítvány működési költségének 100%-át a Magyar Posta Zrt. biztosítja. Az Alapítvány nyílt, csatlakozhat hozzá bárki.
Az Alapítvány részére a Magyar Posta Zrt. – mint Alapító – évente kiemelt összegű adományt biztosít.
A kuratórium fontosnak tartja, hogy mindazok, akik szükségesnek és eredményesnek tartják az Alapítvány tevékenységét, adományaikkal és munkaköri lehetőségeik felajánlásával is támogassák az alapítványi célkitűzések megvalósítását. Fontos, hogy az Alapítvány tevékenységét minél szélesebb családi, baráti és munkatársi kör megismerje és támogassa. Így a postás közösség tagjainak segítségével egyre több rászoruló postás munkavállaló és postás nyugdíjas juthat anyagi támogatáshoz.
A jogszabályok alapján az évi adóbevallás során a személyi jövedelemadó (SZJA) 1 %-ának felajánlására van lehetőség. Az SZJA bevalláskor a „rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról” című, kisalakú borítékba helyezhető nyomtatványra a következő adatokat kell írni:

Kedvezményezett adószáma: 18248649-1-41

Kedvezményezett neve: Postakürt Alapítvány

Az Alapítvány egyéb adományokat is köszönettel, szívesen fogad az alábbi bankszámlára:

FHB Bank Zrt. 18203332-06020901-40010012

Az egyéb adományokról az Alapítványt értesíteni szükséges. Az adományozás sajátos formája a különböző postai és egyéb rendezvényeken (családi és sport napokon, szakmai értekezleteken, konferenciákon, nyugdíjas találkozókon stb.) az Alapítvány javára történő pénzgyűjtés. Az összegyűjtött adományokat az Alapítvány képviselői az Alapítvány bankszámlájára fizetik be.

 

Aktualizálva: 2022.04.01

 

 

 

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: