Postás Szakszervezet nyereményjáték szabályzat

I. Általános információk

A Postás Szakszervezet (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.; Fővárosi Törvényszék 01-02-0002347 ; továbbiakban: Szervező), mint szervező és adatkezelő a jelen nyereményjáték keretszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi a www.facebook.com weboldalon.

A szervezés során a Szervező kérésére közreműködőként és adatfeldolgozóként (a továbbiakban: Megbízott) a Well PR Kft. (székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.) működik közre.

II. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, elfogadják a jelen Szabályzatot, érvényes regisztrációval rendelkeznek a www.facebook.com weboldalon, valamint megfelelnek a jelen Szabályzatban foglalt további feltételeknek (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű nagykorú vagy cselekvőképtelen nagykorú, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Nyereményjátékban való részvételhez nem szükséges külön regisztráció, abban részt venni a jelen Szabályzatban foglaltak szerint lehet. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus, kifejezett elfogadását jelenti.

A Nyereményjátékban a Szervező és a Megbízott alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Szervező automatikusan kizárja a Nyereményjátékból azt a Felhasználót, aki a jelen Szabályzatban, illetve a Leírásban foglaltakat megszegve vagy megkerülve vesz részt a Nyereményjátékban. A Szervező és a Megbízott kizárhatják a Nyereményjátékból azt a Felhasználót is, aki adatait egyébként hibásan, megtévesztően vagy nem adta meg. A kizárt Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, illetve az esetlegesen átadott nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy értékét megtéríteni a Szervező számára.

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

III. Játék időtartama

A játék időtartama: 2023. február 27.  – 2023. március 10.

Játék lezárása: 2023. március 10., 10 óra

Az idővel kapcsolatban a Szervező és a Megbízó az oldalán megjelenő időt tekinti irányadónak.

A Szervező és a Megbízott nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére.

IV. A Játék menete

A játék a Facebookon zajlik.

A Felhasználó a játékidőszakon belül keresheti fel a Postás Szakszervezet Facebook oldalát (https://www.facebook.com/PostasSzakszerv) és tájékozódhat a részletekről, így a jelen Szabályzat rendelkezéseiről.

A Megbízott azon Felhasználók közül sorsolja ki véletlenszerűen a nyerteseket, akik a megfelelő játékposzt alá kommentelnek a megadott határidőn belül, a megadott feltételek teljesülése mellett a promóciós időszakon belül.

A komment elküldésével a Felhasználó a jelen Szabályzatot, különösen az itt meghatározott adatkezelési nyilatkozatot kifejezetten elfogadja.

A nyerteseknek az értesítést követően 48 óra áll rendelkezésére, hogy a Szervezővel kapcsolatba lépjen, ennek a határidőnek az elmulasztása vagy a kapcsolatfelvétel elmulasztása ugyanis jogvesztő.

V. Nyertesek kiválasztása

A nyereményeket a Szervező és a Megbízott azon válaszadók közül, akik Postás Szakszervezeti tagok, sorsolás alapján ítéli oda. A nyereményeket az első 5 kisorsolt válaszadó kapja.

A nyertesek kiválasztása: 2023. március 10-én délután

Az eredmények összesítését követő 2 órán belül, a játékot kihirdető poszt alatt kommentként, közzétesszük a nyertesek neveit.

VI. Nyeremények

A Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki: 5X2 (10) darab koncertjegy

VII. Felhasználó kizárása

A jelen Szabályzatban foglaltakon túl a Szervező és a Megbízott jogosultak saját belátásuk szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés, kártalanítás, bármely egyéb kompenzáció és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót a Nyereményjátékból, aki:

– nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban;

– a Szervező és a Megbízott alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott hozzátartozója;

– a Facebook felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált a Facebookra;

– bármilyen módon megsérti vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

– szükséges személyes adatait, ill. a Szervező és a Megbízott által kért információkat, nyilatkozatokat nem, illetve nem határidőben adta meg;

– a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel és/vagy a Megbízottal, nem adja meg a szükséges információkat, adatokat;

– valótlan, vagy hibásan megadott nevet, címet, személyes adatot küld meg a Szervező és Megbízott részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan személyt jogosítson nyereményre;

– a Szervezők egyéb elfogadható okból jónak látnak kizárni, így különösen, de nem kizárólag akkor, ha a Felhasználó a Facebookon nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervező és a Megbízott jogos gazdasági érdekeit.

A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, illetve – amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező és a Megbízott tudomására, vagy bár a kizárás oka már a nyeremény átadása előtt jutott a Szervező és a Megbízott tudomására, de a szükséges vizsgálat már csak a nyeremény átadása után zárul le, úgy a már átadott nyereményét – amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak beszerzéskori ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek és a Megbízottnak, valamint köteles a Szervezőnek és a Megbízottnak a kizárással kapcsolatos minden költségét, illetve kárát megtéríteni.

A Szervező és a Megbízott fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátásuk szerint egy másik Felhasználót hirdessenek ki nyertesként, de erre nem kötelezhetőek.

A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező és a Megbízott a lehetőségeikhez képest ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytatnak le, és a vizsgálat során tudomásukra jutott információk alapján hozzák meg döntésüket.

A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőnek és a Megbízottnak nem áll módjukban figyelembe venni. A Szervező és a Megbízott ilyen vizsgálatot csak az adatkezelési jogosultság érvényességi idején belül folytatnak le.

A Szervező és a Megbízott attól függetlenül jogosultak dönteni kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomásukra. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb a nyeremények odaítélésétől számított 3 napon belül van lehetőség, ezen időpont után a Szervező és a Megbízott nem áll módjukban megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

VIII. A nyeremény átvétele

A nyereményt a Szervező e-mail útján juttatja el a nyerteshez.

A nyertes Felhasználó köteles megadni a Szervező és a Megbízott által kért, a nyeremény átvételéhez, elküldéséhez, illetve beszerzéséhez szükséges személyes adatait.

– Név

– E-mail cím

– Telefonszám

– Foglalkozás

– Postás Szakszervezeti tagság (igen/nem)

Amennyiben ezt a nyertes Felhasználó megtagadja, illetve kellő időben nem bocsátja a Szervező és/vagy a Megbízott rendelkezésére, úgy a Szervező és a Megbízott jogosultak kizárni a Felhasználót a Nyereményjátékból, a nyertes Felhasználó nyereményre, illetve megtérítésre nem tarthat igényt.

A személyes adatok helyes megadásáért a nyertes Felhasználó vállalja a felelősséget.

Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Szervező és a Megbízott fenntartják maguknak a jogot arra, de nem kötelezik magukat rá, hogy egy másik Felhasználót sorsoljanak és hirdessenek ki nyertesként, ha az eredetileg értesített nyertes Felhasználó nem teljesíti a jelen Szabályzatban foglalt bármely kötelezettségét, vagy megsérti a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A nyertes Felhasználókat a Szervező nyereményének odaítélését követően a kérdést tartalmazó eredeti poszt alatt kommentben, illetve a nyertesek által írt kommentekre írt válasz kommentben értesítik, akiknek ezt követően 48 órán belül Facebook privát üzenet formájában fel kell venniük a Szervezővel a kapcsolatot. A Felhasználó felelőssége, hogy ezen értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje. Kérdés esetén a nyertes felhasználók Facebook üzenetben vehetik fel a kapcsolatot a Szervezővel.

A Szervező a nyeremény kiküldését az eredményhirdetés utáni 3 munkanapon belül biztosítja.

A nyertes Felhasználók felelőssége a nyeremény időbeli átvétele, a nyeremény átvételére biztosított határidő elmulasztása esetén a Felhasználó elveszti jogosultságát nyereményének átvételére, a Szervező és a Megbízott kifejezetten kizárják a Felhasználó mulasztásából eredő megtérítési kötelezettségüket.

Pótnyertes a nyereményekhez nem kerül kiválasztásra, és a Szervező és a Megbízott fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben a nyeremény átadása meghiúsul (például, de nem kizárólag olyan okokból, mint a nyertes nem veszi fel a Szervezővel a megadott határidőn belül a kapcsolatot, vagy a szabályzat bármilyen egyéb kikötésének nem felel meg) az át nem vett nyereményeket visszavonja.

A Felhasználó felelőssége, hogy a Nyereményjáték Facebook oldalát, és üzeneteit kellő időben figyelemmel kísérje.

A nyereményeket a Szervező szerzi be.

A nyeremény átvételére a nyertes Felhasználó jogosult.

Az adott nyereményre kisorsolt Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni.

Amennyiben erre mégsem lenne jogosult – így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó nem veszi fel a kapcsolatot határidőben a Szervezővel a Megbízotton keresztül – , úgy helyére a Szervező és a Megbízott hirdethetnek más Felhasználót nyertesként.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre vagy másra sem válthatók át.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékban elérhető nyereményeket bármikor, indokolás, előzetes értesítés, kártérítés, kártalanítás, jóvátétel vagy bármely más kompenzáció nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja.

IX. Szerzői jogok

A Szervező és a Megbízott tiszteletben tartják a szerzői jogokat és kérnek minden Felhasználót, hogy az alkalmazás és a Játék tisztasága érdekében ne éljenek vissza mások képeivel, adataival. Azt a Felhasználót, aki más szerző szerzői vagy személyes jogát megsérti, a Szervező és a Megbízott kizárják a Játékból. A Felhasználók által elkövetett esetleges szerzői vagy személyiségi jogi jogsértésekre vonatkozóan a Szervező és a Megbízott minden felelősséget kizárnak! A Nyereményjátékban való részvétellel a Felhasználó kifejezetten elfogadja a játékszabályzat rendelkezéseit is.

X. A Szervező felelőssége

A Szervező és a Megbízott nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező és a Megbízott nem szavatolják a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

A Szervező és a Megbízott a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek.

A Szervező és a Megbízott kizárnak mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező és a Megbízott a nyeremény tekintetében – tekintettel ingyenességére – különösen nem vállalnak sem szavatosságot, sem jótállást, valamint kizárnak minden kártérítési vagy megtérítési igényt.

A Szervező és a Megbízott ugyancsak nem tehetőek felelőssé azért, ha valamely Felhasználót nem zárnak ki a Nyereményjátékból.

A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

XI. Szabályzat módosítása

A Szervező és a Megbízott fenntartják a jogot arra, hogy a Szabályzatot bármikor, előzetes értesítés, indokolás, kártérítés, jóvátétel vagy bármely más kompenzáció nélkül megváltoztassák, illetve, hogy a Nyereményjátékot megszüntessék. Erről a döntésről a Szervező és a Megbízott a Nyereményjáték oldalán tájékoztatják a Felhasználókat.

XII. Adatvédelmi rendelkezések

A Szervező az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) és a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint tájékoztatják a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező és Megbízott által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

A játékban a Szervező, mint Adatkezelő és a Megbízott, mint az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó vesz részt.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A Nyereményjáték során a Szervező és a Megbízott a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR és a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

– Facebookon megadott név;

– Név (csak a nyertesek esetében) ;

– Telefonszám (csak a nyertesek esetében);

– E-mail cím (csak nyertesek esetében)

– Foglalkozás (csak a nyertesek esetében)

– Postás Szakszervezeti tagság (igen/nem) (csak nyertesek esetében)

A Szervező és a Megbízott a játék során más adatot (például, de nem kizárólag fotók, cookie-k, IP cím, stb.) nem gyűjt és nem kezel.

A személyes adatokat kizárólag a Szervező, a Megbízott és a nyereményjátékban szereplő bár munkatársai, valamint a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama a személyes adatok megadásától a cél megvalósulásáig tart.

A Szervező a nyertesnek a nyereményt e-mail útján juttatja el legkésőbb az eredményhirdetés utáni 3. munkanapig.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelő által kezelt és az adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a Postás Szakszervezet Facebook oldalán (https://www.facebook.com/PostasSzakszerv) keresztül küldött privát üzenet formájában.

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen az Postás Szakszervezet Facebook oldalán (https://www.facebook.com/PostasSzakszerv) keresztül küldött privát üzenet formájában, az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezővel, illetve a Megbízottal, vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) jogosult bejelentést tenni.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat az adatkezelő kezeli, azt a Facebook számára az adatkezelő nem továbbítja, ellenben mivel a Játék a Facebookon zajlik és abban a Játékosok saját Facebook profiljukkal tudnak részt venni, így a Játékosok által (a Játéktól függetlenül) létrehozott profilok adataihoz a Facebook Inc (601 Willow Rd MENLO PARK CA 94025-1452) hozzáférhet, amely adatkezelést a Facebook saját, a Facebook és a Felhasználó között, a Facebookra történő regisztrációkor bemutatott és elfogadott adatkezelési nyilatkozat szabályoz és tartalmaz és amihez a jelen Játék szervezőjének kapcsolódása, ráhatása vagy egyéb módon és formában köze nincs.

XIII. Egyéb rendelkezések

A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és VIII. Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Budapest, 2023.02.24.

 

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: