Alapszabály
  A PSZ Programja
  Kollektív szerződés
  Kongresszusi beszámoló
 
  Kongresszus
  Választmány
  Elnökség
  Etikai Bizottság
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

KezdőlapOldaltérképAdminfelületWebmail (E-mail) 

A Postás Szakszervezet Testületei
Kongresszus

A Kongresszus a Postás Szakszervezet legfelsőbb képviseleti és döntést hozó testülete.

A Kongresszus teljes jogú résztvevői:

a Kongresszust a tagok soraiból megválasztott küldöttek alkotják. A küldötteket a választási körzetekben választják a jelen alapszabály 2. számú mellékletét képező Választási Szabályzatban meghatározott számban és módon.

A Kongresszus állandó meghívottjai:

 • Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai,
 • Etikai Bizottság tagjai,
 • Postás Szakszervezet szakértői.

A küldöttek mandátuma a következő soros Kongresszus küldötteinek megválasztásáig tart. Megüresedett küldötti helyre csak az adott választási körzet tagsága választhat új küldöttet.

Soros Kongresszust ötévenként kell összehívni - minden szinten megtartott tisztségviselői választásokat követően - rendkívüli Kongresszust kell tartani, ha arról a Választmány 2/3-os többséggel az ok és cél megjelöléssel határoz, vagy a tagság 25%-a kezdeményezi.

A Kongresszus előkészítéséről és annak időpontjáról a Választmány dönt.


A Kongresszus kizárólagos jog- és hatásköre:

 1. elfogadja, illetve módosítja az Alapszabályt;
 2. dönt az országos és nemzetközi szakszervezeti szövetséghez való tartozás ügyében;
 3. meghatározza a szakszervezet általános célkitűzéseit és programját;
 4. meghatározza a tagdíj mértékét;
 5. meghatározza a tagdíjrészesedés arányait, kialakítja a vagyonkezelés alapelveit, sztrájkalapot hoz létre;
 6. megvitatja az adott választási ciklusban végzett munkáról szóló beszámolót, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB), valamint az Etikai Bizottság jelentését, s dönt ezek elfogadásáról;
 7. megválasztja:
  • a Postás Szakszervezet Elnökét és három Alelnökét,
  • a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kilenc tagját,
  • az Etikai Bizottság hat tagját;
 8. Postás Szakszervezet Elnöke és Alelnökei feletti munkáltatói jogkör gyakorlását - a választást és a felmentést kivéve - átruházza a Választmányra;
 9. megállapítja a Postás Szakszervezet megszűnését, és határoz vagyonáról;
 10. elfogadja a Választási Szabályzatot.

A Kongresszus határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 2/3-a jelen van.

A döntéshez szükséges szavazati arányok:

 • az i) pontban konszenzusos döntés;
 • az a), e), d), j) pontokban 2/3-os többség;
 • az egyéb pontokban egyszerű többség.

A Kongresszus a jogi személyiséggel rendelkező területi középszervek felsorolását tartalmazó 1. számú melléklet módosításának jogosítványát átruházza a Választmányra, amennyiben a módosítást a partner munkáltató szervezeti változásának 1. § (5) bekezdésben foglalt követése indokolja. A Választmány átruházott hatásköre kiterjed a testületek 11. §-ba foglalt létszámának a módosításhoz igazodó változtatására is.
A Választmány átruházott hatáskörben hozott döntését jegyzőkönyvben köteles rögzíteni.


Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás!